domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθµός των κατασκευαζοµένων ιδιωτικών κολυµβητικών δεξαµενών τόσο σε νέα σύγχρονα πολυτελή οικοδοµικά συγκροτήµατα, όσο και σε ιδιωτικές
κατοικίες, οι οποίες διαθέτουν επαρκή περιβάλλοντα χώρο.

Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατµών στα δοµικά υλικά προκαλεί µεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χηµική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος
• Δηµιουργία εξανθηµάτων και κηλίδων
• Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχηνών και µηκυτών
• Κινήσεις στη µάζα των υλικών

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άµεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών. Η διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδοµένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εµφανίζεται µετά από παρατεταµένη επίδρασή του και αυξάνει σηµαντικά όταν το νερό περιέχει διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισµένα οξείδια του αζώτου.
Μία άλλη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι τα προβλήµατα της διείσδυσης του νερού από την σηµαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού όταν µετατρέπεται από υγρή σε στερεά µορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους εκάστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.
Για την κατασκευή των κολυµβητικών δεξαµενών χρησιµοποιείται το οπλισµένο σκυρόδεµα όπου όχι µόνο πρέπει να προστατευτεί από τις παραπάνω φθορές αλλά και στεγανωθεί αποτελεσµατικά εσωτερικά έναντι των διαρροών νερού της δεξαµενής.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για την αποτελεσµατική υγροµόνωση κολυµβητικών δεξαµενών χρησιµοποιείται ένα εποξειδικό σύστηµα δύο συστατικών για βαφή και προστασία πισίνας. Είναι υδατοδιαλυτό, µη τοξικό, κατάλληλο για αρνητικές πιέσεις και για χρήση σε υγρές επιφάνειες, νωπό σκυρόδεµα, µε υψηλές µηχανικές αντοχές.

Xρήσεις:
• Στεγάνωση και βαφή πισίνας
• Στεγάνωση δεξαµενών.
• Στεγάνωση από αρνητικές πιέσεις.
Το εποξειδικό σύστηµα δύο συστατικών είναι 100% στεγανωποιητικό, αδιάβροχο, ελαστοµερές, µονωτικό επίχρισµα πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, το οποίο επαλειφόµενο στις επιφάνειες (ανόργανες ή
οργανικές), σχηµατίζει ελαστική στεγανωτική µεµβράνη, µε άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια και εξαιρετική σκληρότητα ώστε να αντέχει σε µεγάλες µηχανικές καταπονήσεις. Έχει µεγάλη αντοχή
στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατά συνέπεια µεγάλη διάρκεια ζωής. Έχει την δυνατότητα να προστατεύει υπάρχουσες και µελλοντικές ρωγµές, ώστε η επιφάνεια να είναι απόλυτα στεγανή.
Αντέχει στα λιµνάζοντα νερά και δεν επηρεάζεται από τα συνηθισµένα χηµικά.
Κατάλληλα υποστρώµατα για την εφαρµογή του εποξειδικού συστήµατος δύο συστατικών είναι:
σκυρόδεµα, αµιαντόπλακες, γαρµπιλοµωσαικό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωµένα µέταλλα (όχι γαλβάνιζε και αλουµίνιο χωρίς primer). Σε διαφορετικές
επιφάνειες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Προετοιµασία κατασκευής και στεγάνωσης πισίνας
Η στεγάνωση της πισίνας επιτυγχάνεται, µε εφαρµογή µιας ισχυρής και στεγανής τσιµεντοκονίας στα τοιχία και στο δάπεδο της πισίνας, η οποία λειτουργεί ως στεγανωτική αλλά και ταυτόχρονα ως
εξοµαλυντική στρώση. Έτσι δηµιουργείται το απαραίτητο λείο, σταθερό και στεγανό υπόστρωµα για την εφαρµογή του εποξειδικού χρώµατος.
Η πρόσφυσή της στα τοιχία της πισίνας εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή στρώσης πεταχτού, ενισχυµένου µε οικοδοµική ρητίνη και στο δάπεδό της µε εφαρµογή συγκολλητικής στρώσης.
Κατά τη σκυροδέτηση των δοµικών στοιχείων της πισίνας, συνιστάται η προσθήκη στο σκυρόδεµα ενός υπερευστοποιητή σε αναλογία 1% επί του βάρος του τσιµέντου.
Τις απαιτήσεις ελαστικότητας και αντοχής στα χηµικά της πισίνας, που πρέπει να ικανοποιεί η βαφή της, καλύπτει µε την εφαρµογή του εποξειδικού χρώµατος. Πρόκειται για ένα εποξειδικό σύστηµα 2 συστατικών, που παρουσιάζει σχετική ελαστικότητα, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις τριβές. Ακόµη, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πλήθος χηµικών, όπως αραιά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, µερικούς διαλύτες, νερό, θαλασσινό νερό.

Προετοιµασία υποστρώµατος

Εφαρµογή τσιµεντοκονίας:
1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από υπολείµµατα λαδιών ξυλοτύπων, σαθρό υλικό, σκόνες και κόψιµο των προεξεχόντων τµηµάτων των φουρκετών και των µουρέλων σε βάθος 3 cm.
2. Άνοιγµα υπαρχόντων αρµών διακοπής εργασίας σε µορφή V προς την εξωτερική πλευρά, σε όλο το µήκος τους, σε βάθος 3 cm.
1. Καλή διαβροχή των ανωτέρω σηµείων και στοκάρισµά τους µε τσιµεντοκονία ενισχυµένη µε την προσθήκη (πολυακρυλικό γαλάκτωµα).
2. Στις κάθετες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας, µε εφαρµογή στρώσης µε προσθήκη της οικοδοµικής ρητίνης.
3. Στον πυθµένα της πισίνας, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιµεντοκονίας, µε συγκολλητική στρώση µε προσθήκη οικοδοµικής ρητίνης.
4. Στην συµβολή τοιχωµάτων-δαπέδου της πισίνας και των τοιχωµάτων µεταξύ τους συνιστάται, κατά την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας, να διαµορφώνεται ελαφρώς κοίλο "λούκι" .
5. Αυτό γίνεται µετά την παρέλευση τουλάχιστον 28 ηµερών από την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας, ώστε να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της.
6. Τυχόν ρωγµές ή ατέλειες στοκάρονται µε την εποξειδική πάστα.
7. Μετά την εφαρµογή του, ακολουθεί η βαφή της πισίνας µε το εποξειδικό χρώµα.
8. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό A προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό B. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα, αραιώνεται µε 25-30% µε νερό.
Εάν η επιφάνεια προς βαφή είναι θερµή καταβρέχεται µε νερό πριν την εφαρµογή.
9. Εφαρµόζεται µε ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless, σε 2 ή 3 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.
10. Κατανάλωση: 100-200 g/m2 ανά στρώση για βαφή και στεγάνωση πισίνας
11. Προετοιµασία της επιφάνειας: Στοκάρισµα των ατελειών (φωλιές) του σκυροδέµατος µε επισκευαστική εποξειδική πάστα.
12. Βαφή της προετοιµασµένης επιφάνειας µε εποξειδικό χρώµα νερού 2 συστατικών σε δυο ή τρεις στρώσεις , αποχρώσεως µπλέ µε ελάχιστη συνολική κατανάλωση 400gr/m2. Αραιώνεται µε νερό.

Στεγάνωση πισίνας και τοποθέτηση πλακιδίων.

1. Προετοιµασία της επιφάνειας: Στοκάρισµα των ατελειών(φωλιές) του σκυροδέµατος µε επισκευαστική εποξειδική πάστα.
2. Αστάρωµα της προετοιµασµένης επιφάνειας µε Εποξειδικό χρώµα νερού 2 συστατικών σε µια στρώση , αποχρώσεως διαφανούς µε ελάχιστη συνολική κατανάλωση 100gr/m2. Αραιώνεται µε νερό.
3. Eφαρµογη Πολυουρεθανικού στεγανωτικού σε δυο στρώσεις µε επίπαση χαλαζία στην τελευταία στρώση, µε ελάχιστη συνολική κατανάλωση 1kg/m2.
4. Στην συνέχεια γίνεται αρµολόγηση των πλακιδίων.