domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατµών στα δοµικά υλικά προκαλεί µεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χηµική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος
• Δηµιουργία εξανθηµάτων και κηλίδων
• Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχηνών και µηκυτών
• Κινήσεις στη µάζα των υλικών

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άµεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών. Η
διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδοµένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εµφανίζεται µετά από παρατεταµένη επίδρασή του.
Μία άλλη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι τα προβλήµατα της διείσδυσης του νερού από την σηµαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού όταν µετατρέπεται από υγρή σε στερεά µορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους εκάστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.
Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει ένας κατασκευαστής κατά την διαµόρφωση µιας δεξαµενής νερού είναι η στεγάνωσή της, όχι µόνο για την προστασία της από τις παραπάνω φθορές αλλά και για την αποφυγή διαρροών του αποθηκευµένου ύδατος. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή. Και για τις δύο περιπτώσεις βέβαια πρέπει να είναι κατάλληλη για εφαρµογή σε δεξαµενές πόσιµου ύδατος

Στην περίπτωση υπόγειας δεξαµενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:

• Να εξασφαλίζει, όχι µόνο να µην υπάρχουν διαρροές νερού από την δεξαµενή προς τα έξω, αλλά και αντιστρόφως, να µην υπάρχουν εισροές νερού από το έδαφος που την περιβάλλει προς τα µέσα.
• Να έχει ισχυρή πρόσφυση στα τοιχώµατα της δεξαµενής ώστε να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις που αναπτύσσονται όταν εκκενώνεται η δεξαµενή και υπάρχει στο περιβάλλον έδαφος υδροφόρος ορίζοντας, έστω και προσωρινός.

Σε περίπτωση υπέργειας δεξαµενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:

• Να είναι αποτελεσµατική ώστε µα µην υπάρχουν διαρροές,
• Να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις συστολοδιαστολές των τοιχωµάτων και του πυθµένα της δεξαµενής λόγω του ότι είναι εκτεθειµένη στις θερµοκρασιακές µεταβολές του περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για την αποτελεσµατική υγροµόνωση των εξωτερικών τοιχίων υπογείων µπορούν να εφαρµοστούν
εξωτερικά τα τσιμεντοειδή.

Στεγάνωση µε τσιμεντοειδή

Τα τσιμεντοειδή είναι στεγανωτικό επίχρισµα για σκυρόδεµα, αργιλότουβλο & τσιµεντόλιθους τοιχοποιίας, προκατασκευασµένα πετάσµατα ή πανέλα. Αποτελείται από τσιµέντο, αδρανή και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν στο προϊόν στεγανωτικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για χρήση εξωτερικά και εσωτερικά του τοιχίου πάνω στις ακόλουθες επιφάνειες: σκυρόδεµα, λιθοδοµή, τσιµέντο, τσιµεντοκονίαµα.

Εφαρµογές

• Στεγανωτικό επίχρισµα εξωτερικών τοίχων
• Υπόγεια που υφίστανται υδραυλική πίεση από το νερό
• Σε θεµέλια, για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέµατος από βλάβες εξαιτίας του νερού.
• Στεγανωτικό επίχρισµα για τσιµεντόλιθους και προκατασκευασµένα πετάσµατα ή πανέλα
• Διακοσµητικό, στεγανοποιητικό τελείωµα για σιλό και πύργους ψύξης σε θερµοηλεκτρικές µονάδες παραγωγής.
• Στεγανοποίηση αρδευτικών καναλιών
• Στεγανωτικό επίχρισµα φραγµάτων και τοίχων αντιστήριξης.
• Προστασία και στεγανοποίηση σκυροδέµατος σε µονάδες επεξεργασίας νερού.
• Στεγανοποίηση σηράγγων και φρεατίων.
• Στεγανοποίηση πισινών.
• Στεγανοποίηση και επίχρισµα για δεξαµενές πόσιµου νερού.

Πλεονεκτήµατα

• Το επίχρισµα επιτρέπει την εφίδρωση της βάσης και έτσι εξουδετερώνει τους υδρατµούς.
• Μια τελική στρώση του υλικού MAXSEAL µπορεί να επιστρωθεί για την βελτίωση της στεγανοποίησης ή και σε περίπτωση απουσίας του διακοσµητικού τελειώµατος της επιφάνειας.
• Είναι ένα αυθεντικό στεγανοποιητικό επίχρισµα για εξωτερικές επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες.
• Για εφαρµoγές σε εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε υπόγεια, το επίχρισµα αντέχει στην υδροστατική πίεση των υπόγειων υδάτων.
• Είναι εύκολο στη χρήση και το κόστος συντήρησης είναι σχεδόν ανύπαρκτο.
• Είναι ανθεκτικό στα διαβρωτικά αποτελέσµατα του αλµυρού νερού και στην ατµοσφαιρική ρύπανση.
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ακρυλικά χρώµατα και άλλα επιχρίσµατα.
• Όταν πήξει µπορεί να περαστεί από πάνω µε ακρυλικό χρώµα. Επίσης µπορεί να καλύπτεται µε πλακάκια, όπως σε πισίνες ή σε διακοσµητικές παραστάσεις εξωτερικών χώρων.
• Καµία τοξική επίδραση στο πόσιµο νερό.


ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ιδανική θερµοκρασία εφαρµογής: 15-20 0C
Ζεστός καιρός: όταν επικρατούν θερµοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 20 0C η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να διαβρέχεται πριν την τοποθέτηση . Εάν διαπιστωθεί ότι η διαδικασία στεγνώµατος είναι ταχεία,
συνίσταται η διαβροχή της επιφάνειας ακόµα και µετά την εφαρµογή του
Κρύος καιρός: Μην εφαρµόζεται το τσιμεντοειδή όταν επικρατούν θερµοκρασίες περιβάλλοντος χαµηλότερες των 5 0C ή εάν αναµένονται θερµοκρασίες τέτοιου ύψους εντός 24 ωρών από την
εφαρµογή του προιόντος.


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί το τσιμεντοειδή πρέπει να είναι σταθερή και καθαρή, δηλαδή χωρίς οποιοδήποτε ίχνος χρώµατος, χηµικών,
λιπαρότητας, ελαίων που ξεφλουδίζουν, σκόνης, γυψοσοβά κ.λ.π.
Προτεινόµενες µέθοδοι καθαρισµού της επιφάνειας είναι η ρίψη νερού υπό πίεση ή η αµµοβολή.
Μην εφαρµόζετε το προϊόν σε παγωµένες επιφάνειες.
Οποιαδήποτε ζηµιά είτε ελάττωµα στο σκυρόδεµα πρέπει να επισκευάζεται πριν την τοποθέτηση του
προϊόντος. Οι ρωγµές θα πρέπει να ανοίγονται σε βάθος 2 cm.
Οι επισκευές µπορούν να γίνουν µε τα µη συρρικνούµενα και υψηλής µηχανικής αντοχής
επισκευαστικά κονιάµατα
Πλύντε σχολαστικά την επιφάνεια πριν την εφαρµογή του προϊόντος αλλά µην αφήνεται στάσιµο νερό
επάνω της.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Τοποθετείται είτε µε βούρτσα µε ίνες είτε µε σκούπα, είτε µε µυστρί. Για µεγάλες επιφάνειες συνίσταται η τοποθέτηση του προϊόντος µε
ψεκασµό ( προτεινόµενο µπέκ διαµέτρου 3 – 4 mm και πίεση ψεκασµού 3,5 – 5 bar ).
Το µυστρί χρησιµοποιείται για εργασίες που απαιτούν περισσότερο λείο φινίρισµα. Αµέσως µετά το πέρας της εργασίας τα εργαλεία θα πρέπει να πλένονται.