domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ο άνθρωπος άρχισε να χρησιµοποιεί τα µέταλλα για διάφορες χρήσεις (εργαλεία, οικιακά σκεύη, όπλα) πριν από 3000 χρόνια περίπου. Έκτοτε η πρόοδος στην ανάπτυξη των µεταλλικών κατασκευών
καθυστέρησε και µόλις στα τέλη του 18ου αιώνα, µε την βιοµηχανική επανάσταση, ο χάλυβας άρχισε να χρησιµοποιείται ως βασικό δοµικό υλικό και για την κατασκευή διαφόρων µεταλλικών κατασκευών..
Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατµών στα δοµικά µεταλλικά υλικά προκαλεί µεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χηµική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος
• Δηµιουργία εξανθηµάτων και κηλίδων
• Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχηνών και µηκυτών
• Κινήσεις στη µάζα των υλικών

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άµεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών. Η
διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδοµένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εµφανίζεται µετά από παρατεταµένη επίδρασή του και αυξάνει σηµαντικά όταν το νερό περιέχει
διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισµένα οξείδια του αζώτου.
Μία άλλη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι τα προβλήµατα της διείσδυσης του νερού από την σηµαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού όταν
µετατρέπεται από υγρή σε στερεά µορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους εκάστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.
Οι διάφορες µεταλλικές κατασκευές προκειµένου να είναι χρησιµοποιήσιµες και βιώσιµες απαιτούν αποτελεσµατική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού.
Στην περίπτωση των µεταλλικών επιφανειών, το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί είναι η απλή υγρασία ή το νερό που θα διαπεράσει τις επιφάνειες αυτές και θα εισχωρήσει στην κατασκευή µας,
δηµιουργώντας όλα τα παραπάνω προβλήµατα. Η στεγάνωση των µεταλλικών επιφανειών µιας κατασκευής είναι αναγκαία και θα πρέπει:

• Να αντιµετωπίζει µε επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
• Να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, στην υπεριώδη ακτινοβολία, αξιοπιστία,
ελαστικότητα, καλή πρόσφυση και διάρκεια στο χρόνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποτελεσµατική λύση για την στεγάνωση µεταλλικών επιφανειών αποτελεί είναι ένα ισχυρό, ειδικό στεγανωτικό χρώµα µε βάση τις ελαστοµερείς
πολυουρεθανικές ρητίνες, το οποίο µετά τον πολυµερισµό (στέγνωµα), παράγει ισχυρή σκληρή και ελαφρώς ελαστική µεµβράνη µε υψηλή ενδοµοριακή δικτύωση για υψηλή αντοχή στα χηµικά, µε
ισχυρότατη πρόσφυση και µεγάλη αντοχή στην υδρόλυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

• Άριστη πρόσφυση και προστασία σηµείο προς σηµείο.
• Αντοχή στην υδρόλυση και στους µικροοργανισµούς.
• Αντοχή στα χηµικά και στην τριβή. Αντιολισθηρό µε προσθήκη χαλαζία.
• Αντοχή σε θερµοκρασίες από –40 οC up to 100 οC .
• Κατάλληλο για χώρους ή επιφάνειες σε επαφή µε τρόφιµα ή δεξαµενές µε πόσιµα ή βρώσιµα ρευστά, µετά τον πολυµερισµό του υλικού.
• Eξαιρετική αντοχή στα παραγόµενα αέρια από την βιολογική διάσπαση των αποβλήτων (π.χ. Mεθάνιο, Yδρόθειο κ.λ.π.).
• Eφαρµόζεται ανεπιφύλακτα επί σκυροδέµατος, µετάλλου, ξύλου, αµιαντοτσιµέντου κ.λ.π.
• Ενός συστατικού µε γρήγορο στέγνωµα (1~2 ώρες), και µε ευκολία στην εφαρµογή.
• Κατάλληλο για πόσιµο νερό µετά τον πολυµερισµό του υλικού.
• Εύκολη δυνατότητα επέµβασης και άµεση επιδιόρθωση χωρίς εργατικό κόστος.
• Ειδικά Primer για κάθε υπόστρωµα .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

• Στεγάνωση δεξαµενών µε χηµικά (οξέα, αλκάλια, κ.λ.π).
• Στεγάνωση και προστασία δεξαµενών ή αποθηκών τροφίµων.
• Στεγάνωση και προστασία δεξαµενών Bιολογικού ή χηµικού καθαρισµού.
• Προστασία και στεγάνωση σωλήνων λυµάτων.
• Προστασία δαπέδων Ψυκτικών θαλάµων.
• Προστασία βιοµηχανικών δαπέδων, χώροι συνεργείων αυτοκίνητων.

Είναι διαφανές στεγανωτικό βερνίκι, το οποίο µετά τον πολυµερισµό (στέγνωµα), παράγει ισχυρή σκληρή και ελαστική µεµβράνη µε υψηλή ενδοµοριακή δικτύωση για
υψηλή αντοχή στα χηµικά, µε ισχυρότατη πρόσφυση και µεγάλη αντοχή στην υδρόλυση.
Παράγεται σε συσκευασία ενός ή δυο συστατικών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

• Στεγανώνει και προστατεύει φυσικές πέτρες, µωσαϊκά, τούβλα, µάρµαρο, πωρόλιθο, ξύλα .
• Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγµές.
• Άριστη πρόσφυση και στεγάνωση σηµείο προς σηµείο.
• Μεγάλη αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία.
• Μεγάλη αντοχή στην υδρόλυση και στους µικροοργανισµούς.
• Αντοχή στην υδρόλυση και στεγάνωση µικρορωγµών.
• Αντοχή στα χηµικά.
• Δεν επηρεάζεται από Πετρέλαιο, Οξέα, Χηµικά, Αλκάλια, Βενζίνη, Βρώµες, Απορρυπαντικά.
• Δεν ξεφλουδίζει.
• Δεν κιτρινίζει και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
• Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια (Ξύλο, Πέτρες, Τσιµέντο, Μωσαϊκά).
• Έχει εξαιρετική στιλπνότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

• Στεγάνωση και προστασία µωσαϊκών.
• Στεγάνωση και προστασία δεξαµενών.
• Στεγάνωση και προστασία εµφανούς µπετόν.
• Στεγάνωση και προστασία µαρµάρων.
• Στεγάνωση και προστασία ξύλου.
• Στεγάνωση και προστασία φυσικών πετρών.
• Στεγάνωση και προστασία µπαλκονιών.
• Στεγάνωση και προστασία λουτρών.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Εργασίες εφαρµογής του

• Εφαρµόστε το υλικό σε δύο ή τρία χέρια µε συνολική κατανάλωση 0.4-0,6 kg/m2.
• Tο επόµενο χέρι πρέπει να εφαρµόζεται πριν το προηγούµενο πολυµερισθεί πλήρως για καλύτερη συνοχή µεταξύ των στρωµάτων.
• Σε σκληρές και µη πορώδης επιφάνειες χρησιµοποιείται αστάρι . Η συνολική κατανάλωση να αυξάνεται κατά 200 gr/m2 όταν απαιτείται αντοχή του υλικού σε ισχυρά χηµικά.
• Σε περίπτωση ύπαρξης αρµών γίνεται σφράγιση αυτών µε πολυουρεθανική µαστίχη

Προσοχή: Kατά την διάρκεια της εφαρµογής σε κλειστούς και µη αεριζόµενους χώρους απαιτείται η χρήση προσωπίδας.