domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Κάθε σώµα έχει µία θερµική ενέργεια ή θερµότητα που εξαρτάται από την απόλυτη θερµοκρασία του. Σύµφωνα µε το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, µεταξύ δύο σωµάτων µε διαφορετική θερµοκρασία
δηµιουργείται µία θερµική ροή, µεταδίδεται δηλαδή ένα ποσό θερµότητας, από το θερµότερο σώµα προς το ψυχρότερο που τείνει στην εξίσωση των θερµοκρασιών των δύο σωµάτων. Μονάδα µέτρησης
της θερµότητας είναι η χιλιοθερµίδα Kcal και κατά ISO το Kjoule (KJ) ή η Βατώρα Wh. Η αντιστοιχία είναι 1Kcal=4,186 KJ= 1.163Wh.
Το ποσό θερµότητας που µεταδίδεται µέσω µιας επιφάνειας που χωρίζει δύο σώµατα διαφορετικών θερµοκρασιών, στη µονάδα χρόνου και επιφάνειας ονοµάζεται «θερµοροή», συµβολίζεται µε το Q και
µετριέται σε χιλιοθερµίδες ανά ώρα και τετραγωνικό µέτρο Kcal/hm2 και κατά ISO σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο W/m2. Η αντιστοιχία είναι 1Kcal/hm2= 1.163W/m2. Για την ευκολία των
υπολογισµών η θερµοροή στις σωληνώσεις και στους αγωγούς συµβολίζεται µε το q και εκφράζεται ανά τρέχον µέτρο, δηλαδή Kcal/hm ή W/m. Η αντιστοιχία είναι: q= (περιφέρεια αγωγού)xQ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη θερµική µόνωση είναι πολλοί και διαφορετικοί µεταξύ τους. Μπορούν όµως να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Εξοικονόµηση ενέργειας: Η θερµική µόνωση περιορίζει τις θερµικές απώλειες έναντι της «σπατάλης» ενέργειας που παρατηρείται σε αµόνωτες εγκαταστάσεις και επιφέρει έτσι µία εξοικονόµηση ενέργειας
και καυσίµων.
Τεχνικές απαιτήσεις: Διατήρηση της φυσικής κατάστασης και των θερµοκρασιών των ρευστών που διατρέχουν τις σωλήνες, αποφυγή φθορών από συµπυκνώσεις υδρατµών ή δηµιουργία πάγου, καλή
λειτουργία καπναγωγών χωρίς υγροποίηση καυσεαρίων κ.τ.λ
Ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων: Η αποφυγή ατυχηµάτων από υπερθέρµανση (εγκαύµατα) ή ψύξη (κρυοπαγήµατα), καθώς και πυρκαγιών ή εκρήξεων µε καταστρεπτικά αποτελέσµατα, απαιτεί µία µόνωση υπολογισµένη να ελέγχει και να διατηρεί την θερµοκρασία σε ορισµένα όρια.

Για την µόνωση σωλήνων µε θερµοκρασίες λειτουργίας –45οC έως +116 οC προτείνεται εύκαµπτο αφρώδες υλικό από συνθετικό καουτσούκ τύπου K-FLEX EC µε δοµή κλειστών κυψελίδων που
παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Καµία διάδοση της φωτιάς: Κατά την δοκιµή καύσης οι σωλήνες και τα φύλλα K-FLEX EC δεν µεταδίδουν την φλόγα και δεν λιώνουν. Περαιτέρω διασφάλιση δίνεται µέσω συµβολαίων επίβλεψης
από ανεξάρτητα Ευρωπαϊκά εργαστήρια.
Υψηλή αντίσταση στην διάχυση των υδρατµών. Το αφρώδες µονωτικό υλικό κλειστών κυψελίδων K-FLEX EC έχει υψηλό συντελεστή αντίστασης µ στην διάχυση των υδρατµών, επιτυγχάνοντας έτσι
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Πολύ χαµηλή θερµική αγωγιµότητα. Η θερµική αγωγιµότητα του K-FLEX EC είναι λ 20 0C=0,037 W/mk και λ 40 0C= 0,040 W/mk. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας είναι η πλέον σηµαντική

παράµετρος σε υπολογισµούς που στοχεύουν την εξοικονόµηση ενέργειας.
Βασικές ιδιότητες
Το υλικό K-FLEX EC είναι µονωτικό υλικό υδραυλικών σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ψύξης, κλιµατισµού και θέρµανσης. Το υλικό είναι ανθεκτικό στην φωτιά, δεν λιώνει και δεν µεταδίδει φλόγα.
Επίσης διαθέτει υψηλό συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατµών και πολύ χαµηλή θερµική αγωγιµότητα. Δεν βλάπτει το όζον γιατί παράγεται χωρίς την χρήση CFC. Το υλικό K-FLEX EC
πιστοποιήθηκε κατά τον κανονισµό DIN 1998/7 για την καταλληλότητά του για µόνωση σωλήνων σε σχέση µε την περιεκτικότητα σε νιτρίδια, αµµωνία και ιόντα χλωριδίου (Πιστοποιητικό Νο 940687/28/07/1994).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Πριν τη µόνωση οι σωλήνες πρέπει να καθαριστούν. Η µόνωση θα πρέπει να φορεθεί στον σωλήνα πριν την συναρµολόγηση, όπου είναι δυνατόν, ώστε να αποφευχθούν οι διαµήκεις ενώσεις. Τα κοχύλια
πρέπει να έχουν άριστη εφαρµογή ιδιαίτερα στον διαµήκη αρµό ο οποίος πρέπει να στεγανοποιηθεί µε συγκόλληση µε κόλλα Κ414. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον περιορισµό των αρµών.
Στους εγκάρσιους αρµούς θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία από το ίδιο υλικό. Στα τέρµατα των µονώσεων πριν από εξαρτήµατα κλπ. θα τοποθετηθούν δακτύλιοι από λωρίδες αλουµίνο , πλάτους 10-
15 mm και πάχους 0,6 mm µε κατάλληλους σφιγκτήρες από υλικό που να µην διαβρώνεται. Τα πάχη των µονωτικών κοχυλιών στις σωληνώσεις ζεστού νερού ύδρευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 9mm.
Οι µονωµένες σωληνώσεις οι οποίες είναι εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία (οδεύσεις στα δώµατα) πρέπει να φέρουν εξωτερική προστασία µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0,6 mm.
Οι βαλβίδες και οι σύνδεσµοι θα πρέπει να µονωθούν µε κυλινδρικά φορετά ή κοµµένα τµήµατα του ίδιου υλικού. Όλες οι ενώσεις θα πρέπει να στεγανοποιηθούν και να καλυφθούν µε αυτοκόλλητη
µονωτική ταινία.

Δέιτε εδώ για την Θερμομόνωση