domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ

Η ηχοµόνωση έχει ως σκοπό να ελέγξει τη µετάδοση κάθε ανεπιθύµητου ήχου, αερόφερτου ή κτυπογενούς, στο εσωτερικό ενός κτιρίου, προσφέροντας ένα ικανοποιητικό ακουστικό περιβάλλον στους χώρους εργασίας, διηµερεύσεως, αναπαύσεως και αναψυχής των ενοίκων. Κάθε ανεπιθύµητος ήχος, τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος όπως ο θόρυβος των αεροπλάνων, τραίνων, αυτοκινητοδρόµων κτλ, όσο και ο θόρυβος από τις εγκαταστάσεις των κτιρίων και το θόρυβο των γειτονικών εσωτερικών χώρων θα πρέπει, αφού επισηµανθούν και µελετηθούν µε µία ολοκληρωµένη µελέτη ηχοµόνωσης, να προσφέρουν µία πλήρη ηχοµονωτική προστασία η οποία θα εξασφαλίσει ένα άνετο και ευχάριστο ακουστικό περιβάλλον.
Ιδιαίτερη µέριµνα ηχοπροστασίας και ικανοποιητικής ακουστικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι µελετητές σε χώρους νοσοκοµείων, θεάτρων, κινηµατογράφων, αιθουσών συναυλιών, βιβλιοθηκών, χώρων διδασκαλίας κτλ. Τα προβλήµατα της ηχοµόνωσης είναι αρκετά πολύπλοκα κα διαφέρουν όχι µόνο σε ότι αφορούν την εξασφάλιση των προυποθέσεων ακουστικής άνεσης, αλλά και της ανάλυσης των πολλών και µονίµων πηγών ανεπιθύµητων θορύβων. Τελικά µία µελέτη ηχοµόνωσης και ακουστικής προστασίας θα πρέπει να υποδείξει τα κατάλληλα ηχοµονωτικά, ηχοαπορροφητικά και αντανακλαστικά υλικά όπως και τις θέσεις που θα τοποθετηθούν, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της µελέτης.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ηχοµόνωση µε πετροβάµβακα

Ο πετροβάµβακας είναι διεθνώς το πλέον διαδεδοµένο ηχοµονωτικό και ηχοαπορροφητικό υλικό. Η περιοχή αυτή των ικανοτήτων του βασίζεται σε δύο κύριες χαρακτηριστικές του ιδιότητες, που αποτελούν και κριτήρια της ηχοαπορροφητικής-ηχοµονωτικής ικανότητας αντιστοίχων υλικών: Τον υψηλό συντελεστή ηχοαπορρόφησης (αs) και τον πολύ χαµηλό συντελεστή δυναµικής ακαµψίας (S). O συντελεστή ηχοαπορρόφησης (αs) είναι το κλάσµα της απορροφούµενης ηχητικής ισχύος προς αυτήν που τελικά προσπίπτει (από τυχαία διεύθυνση) πάνω σε µία επιφάνεια. Ο συντελεστής (αs) µεταβάλλεται µε τη συχνότητα, το πάχος και την πυκνότητα της ηχοαπορροφητικής στρώσης. Η ηχοαπορροφητική ικανότητα του πετροβάµβακα βελτιώνεται σηµαντικά στις χαµηλότερες συχνότητες (οκτάβες), µε την αύξηση της πυκνότητας και του πάχους. Γενικά για κάθε διπλασιασµό του πάχους του πετροβάµβακα η καµπύλη ηχοαπορρόφησης µετατοπίζεται κατά µία οκτάβα προς τις χαµηλές συχνότητες. Αντίστοιχη µετατόπιση κατά 2/3 οκτάβας, γίνεται µε τον τριπλασιασµό της πυκνότητας του πετροβάµβακα.

Ο συντελεστής δυναµικής ακαµψίας (S) είναι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των θερµοµονωτικών υλικών και για τον πετροβάµβακα κυµαίνεται µεταξύ 1,24 – 1,27 Kg/cm3. Σε κάθε περίπτωση παρεµβολής ηχοµονωτικού υλικού µεταξύ δύο άκαµπτων επιφανειών, αντικειµενικός στόχος είναι η µετατόπιση των συχνοτήτων συντονισµού (f0) της ηχοµονωτικής διαµόρφωσης , έξω από το φάσµα των συχνοτήτων που πρέπει να ηχοµονωθούν και ειδικότερα κάτω από τις χαµηλότερες από αυτές. Μία σχέση που παρέχει τη συχνότητα συντονισµού τυπικής ηχοµονωτικής διαµόρφωσης ενός πετάσµατος είναι:

f0 = 500(S/M)1/2 όπου Μ η µάζα τοιχοπετάσµατος. Για παράδειγµα εάν ο συντελεστής δυναµικής ακαµψίας (S) πετροβάµβακα ληφθεί 1,24 Kg/cm3 και η τιµή 68 KG/cm3 για ένα από τα λοιπά θερµοµονωτικά υλικά, έχουµε αντίστοιχα συχνότητες συντονισµού: 92,8 ΗΖ για τον πετροβάµβακα ( που είναι έξω από τις προς ηχοµόνωση συχνότητες) και 671,8 ΗΖ για το θερµοµονωτικό υλικό ( που βρίσκεται µέσα στο φάσµα των προς ηχοµόνωση συχνοτήτων)

Ηχοµόνωση µε πετροβάµβακα
Μία αποτελεσµατική λύση για την ηχοµόνωση δαπέδων αποτελούν οι πλάκες πετροβάµβακα PLUS (100 Kg/m3) και (150 Kg/m3) .

Για την ηχοµόνωση δαπέδων από κτυπογενή ήχο προτείνεται φύλλο αφρώδους εξηλασµένου πολυαιθυλενίου κλειστών κυψελλών. Η εφαρµογή τους στις περιπτώσεις κατασκευής πλωτού δαπέδου παρουσιάζει µια σειρά σηµαντικών πλεονεκτηµάτων:
• Ελάχιστο πάχος ηχοµονωτικού φύλλου και συνολικά πλωτού δαπέδου
• Τιµές ηχοµόνωσης που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος Κτιριοδοµικού Κανονισµού
• Οικονοµικότατη κατασκευή
• Υλικό µε δοµή κλειστών κυψελίδων, που δεν προσβάλλεται από την υγρασία. Συνεπώς δεν απαιτείται προστασία του φύλλου από νερά π.χ κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, διεισδύοντα από το δάπεδο κ.α.
• Πολύ καλή συµπεριφορά σε ερπυσµό, γεγονός που επιτρέπει στο υλικό τη διατήρηση των ιδιοτήτων του
• Ιδιαίτερα εύχρηστο στην εφαρµογή του και εύκαµπτο υλικό. Μπορεί να διαµορφωθεί ευκολώτατα σε οποιοδήποτε σχήµα απαιτείται

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ηχοµόνωση µε πετροβάµβακα

• Εξοµάλυνση της πλάκας δαπέδου από έντονες ανωµαλίες, όπως βαθουλώµατα ή προεξοχές µε την χρήση κατάλληλου τσιµεντοκονιάµατος ή όταν είναι δυνατό µε την αφαίρεση των προεξοχών
• Τοποθέτηση των πλακών πετροβάµβακα (100 Kg/m3) και (150 Kg/m3) µε απλή απόθεση επάνω στη πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος σε διάταξη διακοπτόµενων εγκαρσίων αρµών
• Διάστρωση προστατευτικής-διαχωριστικής στρώσης από φύλλο πολυαιθυλενίου. Σκοπός είναι η προστασία από τις διεισδύσεις του τσιµεντοπολτού ανάµεσα στους αρµούς των πάνελ
κατά τη διάρκεια της κατασκευής του δαπέδου µε σκυρόδεµα και η αποφυγή απορρόφησης υγρασίας από τις πλάκες πετροβάµβακα.
• Κατασκευή της τελικής στρώσης από γαρµπυλόδεµα σε πάχη .35 mm οπλισµένο µε ένα ή δύο πλέγµατα Τ 92/92 ανάλογα µε τη διάσταση του δαπέδου διαµορφωµένο µε κατάλληλους
αρµούς διαστολής σε κάνναβο της τάξης 3x3 m ενδεικτικά για να αποφεύγεται ο σχηµατισµός ρωγµών.
•Διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου (πλακάκια ή µαρµαρόπλακα)
• Τοποθέτηση του σοβατεπιού στον τοίχο. Η επαφή µε το δάπεδο γίνεται µε χρήση ελαστικής λωρίδας ή µε παρέµβυσµα από σιλικόνη

Ηχοµόνωση µε φύλλο αφρώδους εξηλασµένου πολυαιθυλενίου κλειστών κυψελλών

• Η διαδικασία κατασκευής του πλωτού δαπέδου αρχίζει µε την προετοιµασία φέρουσας πλάκας. Έντονες ανωµαλίες, όπως βαθουλώµατα ή προεξοχές πρέπει να εξοµαλυνθούν µε την χρήση κατάλληλου τσιµεντοκονιάµατος ή όταν είναι δυνατό µε την αφαίρεση των προεξοχών.
• Τα φύλλα πολυαιθυλένιου διαστρώνονται ελεύθερα στο εξοµαλισµένο υπόστρωµα µε αλληλοεπικάλυψη στους αρµούς τουλάχιστον 10 εκατοστών. Αν χρειάζεται, για την εξασφάλιση της αλληλοεπικάλυψης χρησιµοποιείται αυτοκόλλητη ταινία.
• Στους περιµετρικούς τοίχους τα φύλλα πολυαιθυλένιου πρέπει να ανασηκωθούν σε ύψος τουλάχιστον 25 εκατοστών και µε χρήση αυτοκόλλητης ταινίας να διαµορφωθούν οι στερεές γωνίες που συναντώνται.
• Πριν τη διάστρωση του πλωτού δαπέδου πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι τα φύλλα πολυαιθυλένιου έχουν τοποθετηθεί σωστά και δεν θα τραυµατισθούν ή θα σχιστούν κατά την σκυροδέτηση. Στις περιοχές όπου απαιτείται προστασία των φύλλων µπορεί να χρησιµοποιηθούν λεπτά φύλλα υλικών όπως το γεωύφασµα, φύλλο πολυαιθυλενίου, φύλλο PVC κ.α.

Το πλωτό δάπεδο, όπως προειπώθηκε, είναι ουσιαστικά µια δεύτερη πλάκα που αποµονώνεται από την φέρουσα πλάκα και τους περιβάλλοντες τοίχους µε την παρεµβολή κατάλληλου υλικού, όπως είναι τα φύλλα πολυαιθυλένιου.

Για να είναι δυνατή η επίτευξη υψηλής αντοχής του πλωτού δαπέδου σε σταθερό πάχος κατασκευής 50-60 χιλιοστών πρέπει:
α. Το γαρµπιλόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί νε έχει περιεκτικότητα 350-400 kg τσιµέντου/m3, αδρανή πλυµένα, διαµέτρου µέχρι 8mm και µικρό συντελεστή αναλογίας νερού/τσιµέντου. Συνιστάται η προσθήκη συνθετικών ρητινών για την διευκόλυνση της διάστρωσης και την ανάπτυξη υψηλότερων αντοχών.
β. Η διάστρωση να γίνεται σε ενιαίες επιφάνεις µέχρι 30m2 (για ενδοδαπέδια θέρµανση 20m2) και µε πολύ καλή συµπύκνωση. Εάν η πλάκα είναι µεγάλη και µε ανοµοιόµορφη φόρτιση, είναι προτιµότερο να διαχωρισθεί σε µικρότερες, αρµολογηµένες, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη κατανοµή της φόρτισης.
γ. Να χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον βασικός οπλισµός διανοµής τάσεων, ώστε να αποφευχούν πιθανές ρηγµατώσεις.
δ. Να γίνει εφοµάλυνση της επιφάνειας πρίν την πήξη της και σωστή συντήρηση µέχρι να αναπτυχθούν οι αντοχές του γαρµπιλοδέµατος.

Η κατασκευή του πλωτού δαπέδου ολοκληρώνεται µε την διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας κυκλοφορίας, π.χ. πλάκες µαρµάρου ή κεραµικά πλακίδια, που γίνεται κατά τον συµβατικό τρόπο.
Προσοχή µόνο πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση του περιθωρίου (σοβατεπί), ανάµεσα στο οποίο και το δάπεδο κυκλοφορίας θα διπλωθεί το φύλλο πολυαιθυλένιου που παρέµενε ανασηκωµένο στους περιµετρικούς τοίχους και το περίσσεµά του θα κοπεί.
Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιµετωπιστούν οι οδεύσεις σωληνώσεων π.χ. νερού ή θέρµανσης ή άλλων ενδοδαπέδιων εγκαταστάσεων, επειδή µπορεί να αποτελέσουν φορείς µετάδοσης ήχου ή ακόµη να οδηγήσουν σε τοπική ριγµάτωση της κατασκευής.
Γενικά, οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το πλωτό δάπεδο ή το δάπεδο κυκλοφορίας παρά µόνο µε την παρεµβολή φύλλου πολυαιθυλένιου.
Σε περίπτωση που προβλέπεατι ενδοδαπέδια θέρµανση, το φύλλο πολυαιθυλένιου πρέπει να διαστρωθεί κάτω από το επίπεδο των σωληνώσεων.
Γενικά, η κατασκευή πλωτού δαπέδου µε την χρήση φύλλων πολυαιθυλένιου είναι απλούστατη και δεν παρουσιάζει δυσκολίες.