domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ( ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ) ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ

Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατµών στα δοµικά υλικά προκαλεί µεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χηµική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος
• Δηµιουργία εξανθηµάτων και κηλίδων
• Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχηνών και µηκυτών
• Κινήσεις στη µάζα των υλικών

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άµεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών. Η διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδοµένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εµφανίζεται µετά από παρατεταµένη επίδρασή του και αυξάνει σηµαντικά όταν το νερό περιέχει διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισµένα οξείδια του αζώτου.
Μία άλλη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι τα προβλήµατα της διείσδυσης του νερού από την σηµαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού όταν µετατρέπεται από υγρή σε στερεά µορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους εκάστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.
Οι διάφορες κατασκευές προκειµένου να είναι χρησιµοποιήσιµες και βιώσιµες απαιτούν αποτελεσµατική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού.
Στην περίπτωση των ζαρντινιέρων, που αποτελούν µέρος µιας κατασκευής, το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί είναι η απλή υγρασία ή το νερό που θα διαφύγει στην κύρια κατασκευή µας λόγω
ποτίσµατος των φυτών.

Η στεγάνωση των ζαρντινιέρων είναι αναγκαία και θα πρέπει:

• Να αντιµετωπίζει µε επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
• Να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία, ελαστικότητα, καλή πρόσφυση και διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιµότητάς της και της συνεχής επαφής της µε το έδαφος.


Αποτελεσµατική λύση για την στεγάνωση ζαρντινιέρων αποτελεί το στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, νέας γενιάς και προορίζεται για γενική χρήση, το οποίο επαλειφόµενο στις επιφάνεια, σχηµατίζει ελαστική στεγανωτική µεµβράνη, µε άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια µε εξαιρετική αντοχή. Έχει δυνατότητα εφαρµοστεί σε µεγάλο πάχος χωρίς αραίωση. Εφαρµόζεται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Πλεονεκτήµατα

• Ιδανικό για κάθετες ή επικλινείς επιφάνειες.
• Το υλικό είναι ιδιαίτερα θιξοτροπικό.
• Δεν δηµιουργεί προβλήµατα όταν εφαρµόζεται σε µεγάλο πάχος και σε ένα χέρι.
• Σε οριζόντιες επιφάνειες αρκεί ένα µόνο χέρι, µε συνολική κατανάλωση 1 έως 1,5 kg/m2.
• Άριστη πρόσφυση και στεγάνωση σηµείο προς σηµείο.
• Μεµβράνη χωρίς ενώσεις.
• Διαπερατότητα στους υδρατµούς.
• Αντοχή στην υδρόλυση και στους µικροοργανισµούς.
• Κάλυψη µικρορωγµών.
• Αντοχή στα ελαφρά χηµικά.

• Ενός συστατικού µε ευκολία στην εφαρµογή.
• Εξαιρετική ελαστικότητα.
• Εύκολη δυνατότητα επέµβασης και άµεση επιδιόρθωση χωρίς εργατικό κόστος.
• Ειδικά Primer για κάθε υπόστρωµα.

Εφαρµογές

• Στεγάνωση και προστασία δεξαµενών.
• Στεγάνωση και προστασία τοιχίων και εµφανούς µπετόν.
• Στεγάνωση και προστασία ελενίτ και λαµαρίνας.
• Στεγάνωση και προστασία ζαρντινιέρων.
• Στεγάνωση και συγκόλληση πλακιδίων.
• Στεγάνωση µπαλκονιών.
• Στεγάνωση λουτρών.
• Στεγάνωση γυψοσανίδας και τσιµεντοσανίδας.
• Στεγάνωση και προστασία περλοµπετού.
• Στεγάνωση και προστασία ασφαλτόπανου.
• Στεγάνωση φρεατίων .
• Στεγάνωση υπογείων γκαράζ.

Κατάλληλα υποστρώµατα για την εφαρµογή του στεγανωτικού πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού,είναι:
σκυρόδεµα, αµιαντόπλακες, γαρµπιλοµωσαικό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωµένα µέταλλα (για γαλβάνιζε και αλουµίνιο µε ειδικό αστάρι).

Κατάσταση υποστρώµατος:
• Σκληρότητα επιφάνειας: R28 =15Mpa
• Υγρασία επιφάνειας: W < 10%
• Θερµοκρασία εφαρµογής: t = 5 oC ~ 35 oC
• Σχετική υγρασία ατµόσφαιρας: < 85%
Συνθήκες υποστρώµατος και αστάρι :
• Υπόστρωµα µε τις παραπάνω συνθήκες : χωρίς αστάρι.
• Υγρό υπόστρωµα : αστάρι.
• Πορώδες υπόστρωµα : αστάρι.
• Υγρό πορώδες υπόστρωµα : αστάρι.
• Σαθρό υπόστρωµα : αστάρι.
• Μη πορώδες υπόστρωµα (κεραµικά πλακάκια) : αστάρι.
• Μη πορώδες υπόστρωµα (βιοµηχανικό δάπεδο, µωσαϊκό) : αστάρι.
• Υπόστρωµα µε αρνητική υδροστατική πίεση : αστάρι.
• Υπόστρωµα από Λαµαρίνα, Αλουµίνιο: αστάρι.

Στεγάνωση µε HYPERDESMO
Το στεγανωποιητικό είναι 100% αδιάβροχο, ελαστοµερές, µονωτικό επίχρισµα πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, το οποίο επαλειφόµενο στις επιφάνειες (ανόργανες ή
οργανικές), σχηµατίζει ελαστική στεγανωτική µεµβράνη, µε άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια και εξαιρετική σκληρότητα ώστε να αντέχει σε µεγάλες µηχανικές καταπονήσεις.. Έχει την
δυνατότητα να προστατεύει υπάρχουσες και µελλοντικές ρωγµές, ώστε η επιφάνεια να είναι απόλυτα στεγανή. Αντέχει στα λιµνάζοντα νερά και δεν επηρεάζεται από τα συνηθισµένα χηµικά.

Κατάλληλα υποστρώµατα για την εφαρµογή του στεγανωποιητικού είναι:
σκυρόδεµα, αµιαντόπλακες, γαρµπιλοµωσαικό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωµένα µέταλλα (όχι γαλβάνιζε και αλουµίνιο χωρίς primer).

Πλεονεκτήµατα συστήµατος

1. Eίναι ελαστική, στεγανωτική , αδιάβροχη µεµβράνη η οποία άοπλη ή οπλισµένη, σχηµατιζόµενη επί τόπου (in site), µε καθολική εναπόθεση και πρόσφυση υλικού, σηµείο προς σηµείο της
επιφάνειας. Aυτό σηµαίνει ότι ακόµη και σηµειακές αστοχίες της µεµβράνης έχουν ελάχιστη πιθανότητα να δηµιουργήσουν προβλήµατα στεγανότητας, ενώ π.χ. η διάτρηση µιας µεµβράνης
PVC καθιστά άχρηστη την στεγανοποίηση στην περίπτωση µίας πλήρους κατασκευής µόνωσης.
2. Eφαρµόζεται σε όλες τις επιφάνειες (ανόργανες ή οργανικές) ενώ τα τσιµεντοειδή π.χ. απαιτούν ανόργανα υποστρώµατα, η δε µεµβράνη PVC απαιτεί διαχωρισµό από επιφάνειες που έχουν
υποστεί ασφαλτικές επαλείψεις.
3. Δεν παρουσιάζει προβλήµατα σε επαφή µε την εξηλασµένη πολυστυρόλη (Roofmate SL-A), ενώ η µεµβράνη PVC απαιτεί διαχωρισµό από την πολυστυρόλη µε βαρύ γεωύφασµα.
4. Eίναι πραγµατικά η µοναδική σωστή λύση δεδοµένου ότι έχει απεριόριστες δυνατότητες εφαρµογής (ταράτσες, ζαρντινιέρες, υπόγεια, δεξαµενές, στέρνες , γέφυρες, κανάλια, τούνελ, τοιχία
κ.λ.π.) και σε συνδυασµό µε την οικονοµική τιµή του είναι η καλύτερη επιλογή, µε όρους οικονοµικo-τεχνικούς.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Καθαρίζουµε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνες, φυτικούς οργανισµούς , άλατα , λάδια . Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία . Οι γυαλιστερές
επιφάνειες πρέπει να αγριεύονται η να χρησιµοποιείται αστάρι.
Στην περίπτωση άοπλης εφαρµογής του υλικού, οι ενδεχοµένως υπάρχουσες έντονες ρηγµατώσεις της επιφάνειας, να απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση µε πολυουρεθανικής µαστίχα 2 συστατικών
ή ενός συστατικού .
Πριν την εφαρµογή ανακατεύουµε το υλικό απλά ή µε αναδευτήρα σε χαµηλές στροφές για περίπου 10 λεπτά. Εφαρµόζεται µε ρολό. Οι διάφορες στρώσεις εφαρµόζονται διαδοχικά κάθε 6~24 ώρες ανάλογα
µε τις καιρικές συνθήκες.
Αραιώνεται µε solvent-01 5~10% εάν είναι απαραίτητο.
Kατανάλωση: Με ρολό πρώτη στρώση 0.6-0.8kg/m2 και δεύτερης στρώσης: 0.6-0.9kg/m2.
Ελάχιστη κατανάλωση: 1,2-1,5kg/m2.
Αποχρώσεις:Λευκό , Γκρι, κ.λ.π.
Συσκευασία: 25Kg , 15 Kg, 6Kg , 1Kg .