domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατµών στα δοµικά υλικά προκαλεί µεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χηµική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος
• Δηµιουργία εξανθηµάτων και κηλίδων
• Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχηνών και µηκυτών
• Κινήσεις στη µάζα των υλικών

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άµεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών. Η διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδοµένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εµφανίζεται µετά από παρατεταµένη επίδρασή του και αυξάνει σηµαντικά όταν το νερό περιέχει διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισµένα οξείδια του αζώτου.
Μία άλλη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι τα προβλήµατα της διείσδυσης του νερού από την σηµαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού όταν µετατρέπεται από υγρή σε στερεά µορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους εκάστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών προκειµένου να είναι χρησιµοποιήσιµοι και βιώσιµοι απαιτούν αποτελεσµατική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Στην περίπτωση που το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), τότε η στεγανωτική στρώση που θα εφαρµοστεί πρέπει:
• Να αντιµετωπίζει µε επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
• Να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία, ελαστικότητα, καλή πρόσφυση και διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιµότητάς της και της συνεχής επαφής της µε το έδαφος.


Αποτελεσµατική λύση για την στεγάνωση δαπέδων υπογείων.

Ακόµη, πολλές φορές για την στεγάνωση δαπέδων υπογείων , όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στη στάθµη των θεµελίων µας ή ακόµη πιο ψηλά, συνιστάται η δηµιουργία στεγανολεκανών µε χρήση µεµβρανών PVC ή µεµβρανών πολυπροπυλενίου FPA .
Στεγανολεκάνη είναι η κατασκευή στεγανών θεµελίων και υπόγειων χώρων σε θεµελιώσεις µε έντονη παρουσία νερού (υψηλή στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα, γειτνίαση µε ακτή κλπ).
Η στεγανολεκάνη δηµιουργεί ένα στεγανό περίβληµα όλης της θεµελιώσεως του κτιρίου µέχρι την στάθµη του εδάφους. Προϋπόθεση για την κατασκευή της είναι η γενική κοιτόστρωση ώστε η στεγάνωση να είναι συνεχής.

Στεγάνωση µε στεγανωτικό επίχρισµα

Το στεγανωτικό επίχρισµα αποτελείται από τσιµέντο, αδρανή και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν στο προϊόν στεγανωτικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για χρήση εξωτερικά και εσωτερικά του τοιχίου πάνω στις ακόλουθες επιφάνειες: σκυρόδεµα, λιθοδοµή, τσιµέντο, τσιµεντοκονίαµα.

Εφαρµογές
• Στεγανωτικό επίχρισµα εξωτερικών τοίχων
• Υπόγεια που υφίστανται υδραυλική πίεση από το νερό
• Σε θεµέλια, για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέµατος από βλάβες εξαιτίας του νερού.
• Στεγανωτικό επίχρισµα για τσιµεντόλιθους και προκατασκευασµένα πετάσµατα ή πανέλα
• Διακοσµητικό, στεγανοποιητικό τελείωµα για σιλό και πύργους ψύξης σε θερµοηλεκτρικές µονάδες παραγωγής.
• Στεγανοποίηση αρδευτικών καναλιών
• Στεγανωτικό επίχρισµα φραγµάτων και τοίχων αντιστήριξης.
• Προστασία και στεγανοποίηση σκυροδέµατος σε µονάδες επεξεργασίας νερού.
• Στεγανοποίηση σηράγγων και φρεατίων.
• Στεγανοποίηση πισινών.
• Στεγανοποίηση και επίχρισµα για δεξαµενές πόσιµου νερού.


ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( Εργασίες εφαρµογής του )

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:
Η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι σταθερή και καθαρή, δηλαδή χωρίς οποιοδήποτε ίχνος χρώµατος, χηµικών, λιπαρότητας, ελαίων που ξεφλουδίζουν, σκόνης, γυψοσοβά κ.τ.λ. Πριν τοποθετηθεί το προϊόν πρέπει να αφαιρεθούν ασβέστης ή ακρυλικά χρώµατα εάν υπάρχουν. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε γυψοσοβά. Όλες οι ρωγµές πρέπει να είναι βάθους 1,5 cm, να επισκευάζονται ή να
σφραγίζονται και να στεγανοποιούνται. Επίσης, εάν στην επιφάνεια προς επίστρωση υπάρχουν σίδερα (φουρκέτες) πρέπει να κόβονται σε βάθος 2 cm και στη συνέχεια να επισκευάζονται τα σηµεία αυτά.
Πριν την εφαρµογή πρέπει να προηγηθεί διαβροχή της επιφάνειας µε νερό. Μην εφαρµόζετε το προϊόν σε παγωµένες επιφάνειες.


ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ιδανική θερµοκρασία εφαρµογής: 15-20 0C

Ζεστός καιρός: όταν επικρατούν θερµοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 20 0C η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να διαβρέχεται πριν την τοποθέτηση του είναι απαραίτητη µέσα στο νερό ανάµιξης. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαδικασία στεγνώµατος είναι ταχεία, συνίσταται η διαβροχή της επιφάνειας ακόµα και µετά την εφαρµογή του.
Κρύος καιρός: Μην το εφαρµόζεται όταν επικρατούν θερµοκρασίες περιβάλλοντος χαµηλότερες των 5 0C ή εάν αναµένονται θερµοκρασίες τέτοιου ύψους εντός 24 ωρών από την εφαρµογή του προιόντος.